Kort verslagjes van activiteiten Wijkraad Rozenprieel in de laatste maanden van 2021.

KONINGHOF

Vlak voor de start van de bouw van Koningshof bleken nog niet alle voorbereidingen goed afgerond. De gemeente stelde in de Startnotitie als eis dat er heel voorzichtig dient te worden omgegaan met de kwetsbare huizen en het Hannieschaftschoolgebouw rondom. Maar in het vergunningstraject bleek de gemeente vervolgens geen eisen te hebben gesteld aan de effecten van de diepe bouwput op de grondwaterstanden, tijdens en na de bouw van Koningshof. Bewoners van de Jan Huijgenstraat dienden een formeel bezwaar in. De wijkraad heeft dit bezwaar actief ondersteund door advies te vragen van technische bureau Fugro. Daarmee kon kundig en constructief worden overlegd met de projectontwikkelaar, De Raad. Dit leidde tot aanpassingen om de risico’s te minimaliseren. Hoewel de gemeente in het hele proces teleurstellend niet thuis gaf, heeft het onderling overleg tussen bewoners, de wijkraad en De Raad voorkomen dat de bouw van Koningshof vertraging opliep.

 

FIETSENSTALLING{EN}

De wijkraad heeft zich andermaal sterk gemaakt voor enkele kleinschalige overdekte buurtfietsenstallingen in onze wijk. Daarin kunnen bewoners dan vlak bij hun huis hun fiets binnen stallen, tegen een kleine vergoeding. Een hele goede concrete kans om zo’n buurtfietsenstalling te realiseren is in het poortgebouw van Edelweiss, aan het Zuider Buiten Spaarne. Dat monumentale pand is eigendom van de gemeente, die het wil verkopen. En er heeft zich een koper gemeld die er een buurtfietsenstalling in wil beginnen. Het Haarlems Dagblad besteedde er aandacht aan. Vreemd genoeg staat wethouder Botter er afwijzend tegenover. Waarom is niet duidelijk, en de wijkraad vindt het onbegrijpelijk slecht beleid. Er is gelukkig wel steun voor het plan in de gemeenteraad. Daarom houden we goede hoop dat binnenkort ook de gemeente inziet dat dit een heel mooi duurzaam gebruik is van dit poortgebouw, dat al decennia staat te verpauperen.

 

STIKSTOFMETINGEN

De wijkraad heeft aangedrongen op een stikstofmeting in het Rozenprieel. Zulke metingen geschiedde al in Haarlem, rondom onze wijk bijvoorbeeld op de Rustenburgerstraat, de Buitenrustlaan langs het Spaarne en de Tempelierstraat. Het gaat hier om de luchtkwaliteit, en grootste boosdoener is stikstof afkomstig van bijvoorbeeld vrachtauto’s en houtkachels. Er komen extra meetpunten, één per wijk. De wijkraad heeft voorgesteld te meten bij de Hannie Schaftschool, ook de Linschotenstraat een belangrijke doorgaande weg is – en de Bakkerstraat dichter bij de Rustenburgerlaan ligt, waar al gemeten wordt.

 

DE VLAGGENMAST

De vlaggenmast die bij Koningstein stond heeft een aantal buurtbewoners gered van de sloop. De wijkraad heeft de mast op laten slaan, bij Spaarnelanden. Nu het Voortingsplantsoen wordt heringericht, onderzoekt de gemeente of de vlaggenmast bij het buurthuis terug kan worden geplaatst. De wijkraad vindt dit een mooie vorm van hergebruik. Vanzelfsprekend zal er wel de vlag van De Roos wapperen. Met de herinrichting van het vernieuwde plantsoen zal dit jaar worden gestart.

 

FINANCIËLE afsluiting 2021

Zoals elk jaar heeft de wijkraad financiële verantwoording afgelegd aan de gemeente over de besteding van het wijkraadsbudget in 2021. Het was een actief jaar. Van het totale budget van euro 6622 heeft de wijkraad euro 4565 uitgegeven. Het restant wordt teruggestort naar de gemeente. Er is dus voldoende ruimte over voor meer initiatieven! Als u zich wilt inzetten voor De Roos, aarzel daarom niet om met de wijkraad contact op te nemen. Voor 2022 is het wijkraadsbudget euro 6705.

 

Wij gaan met dit boven allemaal verder in 2022 en meer…..

Mvg Team Wijkraad Rozenprieel.

info@wijkraadrozenprieel.nl