GEZOCHT Nieuwe Wijkraadsleden.

 

GEZOCHT nieuwe Wijkraadsleden voor het Rozenprieel. Heb jij zin en tijd om je in te zetten voor je eigen buurt, straat en/of omgeving.
Wij kunnen alle hulp gebruiken. Of je nou achter de computer goed bent, of op sociaal gebied, of groene vingers hebt. Alle soorten mensen hebben wij nodig! Om ons buurtje leuk, veilig, gezellig en schoon te houden.
Meld je dan nu aan via
Email adres: info@wijkraadrozenprieel.nl
Met vriendelijke groet Team Wijkraadrozenprieel

Start van de Bouw Koningshof 16/02/20021

Op de bouwplaats van nieuwbouwproject Koningshof in Haarlem vond woensdag 16 februari de officiële handeling voor de start van het bouwproject plaats. Deze handeling werd verricht door wethouder Roduner en de adjunct-directeur van De Raad Bouw, Wouter de Wolff. Kopers van de woningen en andere betrokkenen waren uitgenodigd op de bouwplaats aan het Spaarne.

Er is ook een tijdcapsule geplaatst door wethouder Roduner, de tijdscapsule is traditiegetrouw een officiële handeling in de bouw. In de toekomst zal deze vondst wellicht opgegraven worden. In de capsule zijn voorwerpen opgenomen die deze tijd typeren, zoals euromunten, een mondkapje, een Corona zelftest, het Financieel Dagblad van de betreffende dag en een USB-stick met documenten en foto’s van het project.

https://www.haarlemsweekblad.nl/lokaal/nieuwbouw/792432/wethouder-en-kopers-vieren-start-bouw-project-koningshof

Team Wijkraad Rozenprieel met Wethouder Floor Roduner

Bezigheden van de Wijkraad 2021

Kort verslagjes van activiteiten Wijkraad Rozenprieel in de laatste maanden van 2021.

KONINGHOF

Vlak voor de start van de bouw van Koningshof bleken nog niet alle voorbereidingen goed afgerond. De gemeente stelde in de Startnotitie als eis dat er heel voorzichtig dient te worden omgegaan met de kwetsbare huizen en het Hannieschaftschoolgebouw rondom. Maar in het vergunningstraject bleek de gemeente vervolgens geen eisen te hebben gesteld aan de effecten van de diepe bouwput op de grondwaterstanden, tijdens en na de bouw van Koningshof. Bewoners van de Jan Huijgenstraat dienden een formeel bezwaar in. De wijkraad heeft dit bezwaar actief ondersteund door advies te vragen van technische bureau Fugro. Daarmee kon kundig en constructief worden overlegd met de projectontwikkelaar, De Raad. Dit leidde tot aanpassingen om de risico’s te minimaliseren. Hoewel de gemeente in het hele proces teleurstellend niet thuis gaf, heeft het onderling overleg tussen bewoners, de wijkraad en De Raad voorkomen dat de bouw van Koningshof vertraging opliep.

 

FIETSENSTALLING{EN}

De wijkraad heeft zich andermaal sterk gemaakt voor enkele kleinschalige overdekte buurtfietsenstallingen in onze wijk. Daarin kunnen bewoners dan vlak bij hun huis hun fiets binnen stallen, tegen een kleine vergoeding. Een hele goede concrete kans om zo’n buurtfietsenstalling te realiseren is in het poortgebouw van Edelweiss, aan het Zuider Buiten Spaarne. Dat monumentale pand is eigendom van de gemeente, die het wil verkopen. En er heeft zich een koper gemeld die er een buurtfietsenstalling in wil beginnen. Het Haarlems Dagblad besteedde er aandacht aan. Vreemd genoeg staat wethouder Botter er afwijzend tegenover. Waarom is niet duidelijk, en de wijkraad vindt het onbegrijpelijk slecht beleid. Er is gelukkig wel steun voor het plan in de gemeenteraad. Daarom houden we goede hoop dat binnenkort ook de gemeente inziet dat dit een heel mooi duurzaam gebruik is van dit poortgebouw, dat al decennia staat te verpauperen.

 

STIKSTOFMETINGEN

De wijkraad heeft aangedrongen op een stikstofmeting in het Rozenprieel. Zulke metingen geschiedde al in Haarlem, rondom onze wijk bijvoorbeeld op de Rustenburgerstraat, de Buitenrustlaan langs het Spaarne en de Tempelierstraat. Het gaat hier om de luchtkwaliteit, en grootste boosdoener is stikstof afkomstig van bijvoorbeeld vrachtauto’s en houtkachels. Er komen extra meetpunten, één per wijk. De wijkraad heeft voorgesteld te meten bij de Hannie Schaftschool, ook de Linschotenstraat een belangrijke doorgaande weg is – en de Bakkerstraat dichter bij de Rustenburgerlaan ligt, waar al gemeten wordt.

 

DE VLAGGENMAST

De vlaggenmast die bij Koningstein stond heeft een aantal buurtbewoners gered van de sloop. De wijkraad heeft de mast op laten slaan, bij Spaarnelanden. Nu het Voortingsplantsoen wordt heringericht, onderzoekt de gemeente of de vlaggenmast bij het buurthuis terug kan worden geplaatst. De wijkraad vindt dit een mooie vorm van hergebruik. Vanzelfsprekend zal er wel de vlag van De Roos wapperen. Met de herinrichting van het vernieuwde plantsoen zal dit jaar worden gestart.

 

FINANCIËLE afsluiting 2021

Zoals elk jaar heeft de wijkraad financiële verantwoording afgelegd aan de gemeente over de besteding van het wijkraadsbudget in 2021. Het was een actief jaar. Van het totale budget van euro 6622 heeft de wijkraad euro 4565 uitgegeven. Het restant wordt teruggestort naar de gemeente. Er is dus voldoende ruimte over voor meer initiatieven! Als u zich wilt inzetten voor De Roos, aarzel daarom niet om met de wijkraad contact op te nemen. Voor 2022 is het wijkraadsbudget euro 6705.

 

Wij gaan met dit boven allemaal verder in 2022 en meer…..

Mvg Team Wijkraad Rozenprieel.

info@wijkraadrozenprieel.nl

Afscheid Rolf Baron

 

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/296010/afscheid-van-buurtstrijder-haarlemse-rozenprieel-met-uitzicht-op-zijn-geliefde-stad

Het Afscheid van Rolf Baron,

Het was een mooi en een heel bijzonder afscheid. Mensen die spraken vol lof over Rolf Baron incl.dat hij zijn nagels over het schoolbord haalde, als hij echt iets wilde bereiken. Lieve mensen die muziek voor hem speelde tijdens dit afscheid. Het grote feit is en blijft dat Rolf een enorm groot gemis word voor onze geliefde buurtje ” Het Rozenprieel”. Lieve Rolf we zullen je nooit vergeten, en we hebben veel van je geleerd. Dank daar voor!

Nogmaals heel veel sterkte, liefde en kracht toegewenst voor naasten .

Het Team Wijkraad Rozenprieel

 

Rolf Baron

       Rolf Baron

Lieve Rolf,
We zijn erg geschrokken van de brand op jouw geliefde woonark. die jou noodlottig is geworden. Je verliet ons plotseling, vanaf jou favoriete plek. Vita Nova in het Spaarne naast de druiftuinen, waar je zo blij en gelukkig was.
Intens verdrietig zijn wij, wij moeten voortaan zonder jou .
Woorden wat jij heb gedaan voor onze buurt al die jaren, is altijd te kort wat wij hier schrijven!
Het enige wat wij kunnen zeggen, wij moeten een Gouden Parel gaan missen voor ons geliefde Rozenprieel, je buurtje, je liefde, je Grote zorg. Jou inzet en liefde gaan we missen op alle fronten in onze buurt.
Bedankt voor alle mooie jaren: voor je inzet, bekwaamheid, je inzicht, je wijsheid en voor je hart voor de Wijk.
Voor de familie heel veel sterkte, liefde en kracht toegewenst!
Team Wijkraad en vrienden.

Verslag wijkraadsvergadering

In dit verslag lees je een korte besluitenlijst en een uitgebreid verslag van wat allemaal is besproken.

Verslag wijkraadsvergadering 28 oktober 2021 om 19.00 – 22.00 uur in de Tulp.

Besluitenlijst
De wijkraad neemt zich voor meer naar de wijk te communiceren
In maart 2022 worden verkiezingen gehouden voor een nieuwe wijkraad
Vanaf januari 2022 houdt de wijkraad weer openbare vergadering

Verslag
Aanwezig: namens de wijkraad: Maarten Pieter Schinkel, Liza van Doorn. Jan Warmerdam als nieuw te installeren wijkraadslid.
De notulen werden opgetekend door Laura Horrocks, waarvoor dank!
Verder waren 21 buurtbewoners en andere betrokkenen aanwezig, waarvan sommigen online.

Samenvatting van de agenda

 • Opening en toelichting
 • Terugblik afgelopen twee jaar
 • Vooruitblik komende periode
 • Financiën
 • Installatie Jan Warmerdam

Inleiding:
Fijn dat er na twee jaar nu eindelijk een openbare vergadering mogelijk was! Jammer dat geen van de tussentijds afgetreden wijkraadsleden aanwezig was. Hen is dank verschuldigd voor hun inzet voor de wijk. Er zijn veel onderwerpen besproken. In dit verslag is geen onderscheid gemaakt tussen de terugblik en vooruitblik zoals die in de agenda zijn vermeld. Er is een korte besluitenlijst opgenomen (zie hierboven) en een overzicht van de onderwerpen waarover in de terugblik en de vooruitblik werd gesproken (zie hieronder).Wil je op de hoogte blijven van de voortgang rond deze (en andere) onderwerpen, volg dan de nieuwsberichten op www.rozenprieel.nu.

Hieronder lees je een opsomming van wat allemaal besproken werd:

Communicatie Conclusie was na de nodige heen en weer gaande meningen en teleurstellingen dat deze ver onder de maat was gebleven en dan zeker naar de wijk zelf toe.
Redenen konden gevonden worden in de Corona-perikelen, en het wegvallen van maar liefst vijf wijkraadsleden waarna er maar twee overbleven. Een ieder wordt opgeroepen toch vooral ook meet te komen doen.

Wijkaanpak Het betreft hier o.a. zaken als funderingsaanpak, veiligheid en financiën. Huidige periode loopt af, Mirjam Boxhoorn zal hiertoe een nieuw voorstel indienen bij de gemeente voor een termijn van vier tot zes jaar.

Voortingsplantsoen Helaas zijn er nog steeds problemen. De gemeente houdt zich bezig met aanpak in o.a. meer groenvoorziening, nieuwe indeling met meer inspraak en participatie van de bewoners. De gemeente zoekt met professionele hulp naar oplossingen op de langere termijn.

Groenonderhoud Er wordt o.a. gesproken over het Palmplein, de Tuin van Jonker, en de groenvakken op de Rustenburgerlaan. Er is lof voor het goede werk van het GGRG. Het Voortingplantsoen komt nogmaals ter sprake i.v.m. de herinrichting van het groen/bomen.

Koningstein Hier zijn vrijwel alle woningen, behalve de sociale koopwoningen  voor wijkbewoners, verkocht en wilde de Raad, als bouwer dit najaar beginnen  met de realisatie ervan. Het hiervoor noodzakelijke BLVC plan werd na evaluatie met de wijkraad op diverse punten aangepast, echter er lopen nog bezwaren tegen de bouwvergunning vooral omtrent grondwaterproblemen. Er zullen nog informatie meetings moeten komen tussen De Raad, gemeente en omwonenden, want ook de communicatie met de omwonenden tijdens de bouw is nog een punt van discussie.

Edelweiss De fietsenstalling voor de buurt is nog immer een discussiepunt binnen de gemeenteraad, ondanks dat de wijkraad meerdere malen het belang hiervan had aangegeven gezien de ophoping van fietsen die de stoepen steeds meer versperren. Van meerdere kanten wordt het belang ervan onderkend, o.a. ivm de toenemende vergrijzing, scootmobiels enz. De wijkraad zet zich in voor twee overdekte locaties.

Mobiliteitstafel Hiervoor is een commissie die zorgt voor de communicatie met R.Net en Zuidtangent, de toekomstige verbouwingen aan de Schipholweg 1, wat een stuk massiever moet worden, en de bus stromen door de stad, met name via de Rusterburgerlaan.

Financiën De wijkraad gaf een toelichting op de cijfers. Er is een positief saldo en er is nog ruimte voor nieuwe ideeën en projecten. Voor de vergadering in maart zal een kascommissie worden geformeerd.

Nieuw Wijkraadslid Jan Warmerdam werd geïnstalleerd als nieuw wijkraadslid. Verdere uitbreiding  van de wijkraad is gewenst, want versterking blijft nodig. Nieuwe leden zijn meer dan welkom!

Rondvraag

 • De Rooskleurig kwam niet aan op alle adressen, dient te worden nagekeken over wat daar de oorzaak van kan zijn.
 • Buiten Beter app werkt niet altijd, melden gaat wel. Blijf vooral melden bij de wijkraad zodat het probleem duidelijker wordt.
 • Containers voor groenafval, papier of plastic bovengronds, zijn deze tijdelijk of voor langere termijn, kunnen deze niet ondergronds, er zijn ook veel verschillende containers, Spaarnelanden gaat hierover. Er moet contact met hen worden opgenomen om de  situatie te verduidelijken en/of aan te passen.
 • Het onderhoud van de bestrating: de toestand op sommige plaatsen in de wijk is onacceptabel. Er wordt nog niet veel aan verholpen i.v.m. de verschillende bouwactiviteiten. De gemeente wordt gevraagd om de ergste kuilen in bestrating te egaliseren.
 • Het studententeam had aangegeven open te staan om bij vergaderingen te notuleren, waar graag gebruik van wordt gemaakt!
 • Realisatie herdenkingsmonument bombardement tijdens Tweede Wereldoorlog met gebruik van vlaggenmast als onderdeel van een project ‘Oorlog in de Roos’ van de Hannie Schaftschool, behoeft verdere invulling m.m.v. de wijkraad.
 • Nieuwe vergaderingen op een roulerend schema met liefst vaste data. Voordelen hiervan worden door een ieder gezien, een volgende vergadering zo mogelijk dan ook in januari, precieze datum moet nog vastgelegd worden.

Haarlem, 20 november 2021

De Wijkraad Rozenprieel.