Verslag wijkraadsvergadering

In dit verslag lees je een korte besluitenlijst en een uitgebreid verslag van wat allemaal is besproken.

Verslag wijkraadsvergadering 28 oktober 2021 om 19.00 – 22.00 uur in de Tulp.

Besluitenlijst
De wijkraad neemt zich voor meer naar de wijk te communiceren
In maart 2022 worden verkiezingen gehouden voor een nieuwe wijkraad
Vanaf januari 2022 houdt de wijkraad weer openbare vergadering

Verslag
Aanwezig: namens de wijkraad: Maarten Pieter Schinkel, Liza van Doorn. Jan Warmerdam als nieuw te installeren wijkraadslid.
De notulen werden opgetekend door Laura Horrocks, waarvoor dank!
Verder waren 21 buurtbewoners en andere betrokkenen aanwezig, waarvan sommigen online.

Samenvatting van de agenda

 • Opening en toelichting
 • Terugblik afgelopen twee jaar
 • Vooruitblik komende periode
 • Financiën
 • Installatie Jan Warmerdam

Inleiding:
Fijn dat er na twee jaar nu eindelijk een openbare vergadering mogelijk was! Jammer dat geen van de tussentijds afgetreden wijkraadsleden aanwezig was. Hen is dank verschuldigd voor hun inzet voor de wijk. Er zijn veel onderwerpen besproken. In dit verslag is geen onderscheid gemaakt tussen de terugblik en vooruitblik zoals die in de agenda zijn vermeld. Er is een korte besluitenlijst opgenomen (zie hierboven) en een overzicht van de onderwerpen waarover in de terugblik en de vooruitblik werd gesproken (zie hieronder).Wil je op de hoogte blijven van de voortgang rond deze (en andere) onderwerpen, volg dan de nieuwsberichten op www.rozenprieel.nu.

Hieronder lees je een opsomming van wat allemaal besproken werd:

Communicatie Conclusie was na de nodige heen en weer gaande meningen en teleurstellingen dat deze ver onder de maat was gebleven en dan zeker naar de wijk zelf toe.
Redenen konden gevonden worden in de Corona-perikelen, en het wegvallen van maar liefst vijf wijkraadsleden waarna er maar twee overbleven. Een ieder wordt opgeroepen toch vooral ook meet te komen doen.

Wijkaanpak Het betreft hier o.a. zaken als funderingsaanpak, veiligheid en financiën. Huidige periode loopt af, Mirjam Boxhoorn zal hiertoe een nieuw voorstel indienen bij de gemeente voor een termijn van vier tot zes jaar.

Voortingsplantsoen Helaas zijn er nog steeds problemen. De gemeente houdt zich bezig met aanpak in o.a. meer groenvoorziening, nieuwe indeling met meer inspraak en participatie van de bewoners. De gemeente zoekt met professionele hulp naar oplossingen op de langere termijn.

Groenonderhoud Er wordt o.a. gesproken over het Palmplein, de Tuin van Jonker, en de groenvakken op de Rustenburgerlaan. Er is lof voor het goede werk van het GGRG. Het Voortingplantsoen komt nogmaals ter sprake i.v.m. de herinrichting van het groen/bomen.

Koningstein Hier zijn vrijwel alle woningen, behalve de sociale koopwoningen  voor wijkbewoners, verkocht en wilde de Raad, als bouwer dit najaar beginnen  met de realisatie ervan. Het hiervoor noodzakelijke BLVC plan werd na evaluatie met de wijkraad op diverse punten aangepast, echter er lopen nog bezwaren tegen de bouwvergunning vooral omtrent grondwaterproblemen. Er zullen nog informatie meetings moeten komen tussen De Raad, gemeente en omwonenden, want ook de communicatie met de omwonenden tijdens de bouw is nog een punt van discussie.

Edelweiss De fietsenstalling voor de buurt is nog immer een discussiepunt binnen de gemeenteraad, ondanks dat de wijkraad meerdere malen het belang hiervan had aangegeven gezien de ophoping van fietsen die de stoepen steeds meer versperren. Van meerdere kanten wordt het belang ervan onderkend, o.a. ivm de toenemende vergrijzing, scootmobiels enz. De wijkraad zet zich in voor twee overdekte locaties.

Mobiliteitstafel Hiervoor is een commissie die zorgt voor de communicatie met R.Net en Zuidtangent, de toekomstige verbouwingen aan de Schipholweg 1, wat een stuk massiever moet worden, en de bus stromen door de stad, met name via de Rusterburgerlaan.

Financiën De wijkraad gaf een toelichting op de cijfers. Er is een positief saldo en er is nog ruimte voor nieuwe ideeën en projecten. Voor de vergadering in maart zal een kascommissie worden geformeerd.

Nieuw Wijkraadslid Jan Warmerdam werd geïnstalleerd als nieuw wijkraadslid. Verdere uitbreiding  van de wijkraad is gewenst, want versterking blijft nodig. Nieuwe leden zijn meer dan welkom!

Rondvraag

 • De Rooskleurig kwam niet aan op alle adressen, dient te worden nagekeken over wat daar de oorzaak van kan zijn.
 • Buiten Beter app werkt niet altijd, melden gaat wel. Blijf vooral melden bij de wijkraad zodat het probleem duidelijker wordt.
 • Containers voor groenafval, papier of plastic bovengronds, zijn deze tijdelijk of voor langere termijn, kunnen deze niet ondergronds, er zijn ook veel verschillende containers, Spaarnelanden gaat hierover. Er moet contact met hen worden opgenomen om de  situatie te verduidelijken en/of aan te passen.
 • Het onderhoud van de bestrating: de toestand op sommige plaatsen in de wijk is onacceptabel. Er wordt nog niet veel aan verholpen i.v.m. de verschillende bouwactiviteiten. De gemeente wordt gevraagd om de ergste kuilen in bestrating te egaliseren.
 • Het studententeam had aangegeven open te staan om bij vergaderingen te notuleren, waar graag gebruik van wordt gemaakt!
 • Realisatie herdenkingsmonument bombardement tijdens Tweede Wereldoorlog met gebruik van vlaggenmast als onderdeel van een project ‘Oorlog in de Roos’ van de Hannie Schaftschool, behoeft verdere invulling m.m.v. de wijkraad.
 • Nieuwe vergaderingen op een roulerend schema met liefst vaste data. Voordelen hiervan worden door een ieder gezien, een volgende vergadering zo mogelijk dan ook in januari, precieze datum moet nog vastgelegd worden.

Haarlem, 20 november 2021

De Wijkraad Rozenprieel.

 

Informatieavond Koningshof

Op 16 november organiseert De Raad Bouw een informatieavond over Koningshof. Bezoekers
zullen worden geïnformeerd over de voortgang van het project. O.a. het rapport van adviesbureau
Geomet zal worden toegelicht.

Er zal mogelijkheid zijn om vragen te stellen aan het adviesbureau, de gemeente Haarlem en aan
De Raad Bouw.

Deze informatieavond vindt plaatst op dinsdag 16 november om 19.00 uur in het Crown Business
Center Haarlem, A. Hofmanweg 5A, 2031 BV in Haarlem.

De uitnodiging is in eerste instantie gericht aan de wijkraad, maar in de uitnodiging staat
nadrukkelijk vermeld dat de uitnodiging niet is beperkt tot leden van de wijkraad.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de wijkraad, zodat De Raad Bouw rekening kan
houden met de te reserveren ruimte.

Wat Corona betreft zullen de dan geldende richtlijnen van het RIVM worden gehanteerd.

Wil je deze informatieavond bijwonen, stuur dan tijdig een mailtje naar info@wijkraadrozenprieel.nl

Introductie nieuw wijkraadslid

Hallo Allemaal,
Gisteren avond hebben wij eindelijk weer een fysieke vergadering kunnen houden. Wij willen jullie bedanken voor jullie komst, ook de mensen online! En bedankt voor jullie inbreng voor verbeterpunten, en jullie betrokkenheid. Wij gaan ons best doen om alles op te pakken.
Als u zelf interesse heeft om aan te sluiten in de wijkraad Rozenprieel, heel graag! Wij zoeken mensen voor allerlei onderwerpen. Stuur dan een mail naar info@wijkraadrozenprieel.nl en geef daarbij aan waar u zich zelf voor in wil zetten!
Verder willen wij u melden dat er één nieuw wijkraadslid is geïntroduceerd, hier onder zijn voorstel moment.
Voorstel moment: Jan Warmerdam
Even een kennismaking, mijn naam is Jan Warmerdam en woon al zo een 26 jaar in de Roos.
Eerste bezigheden in mijn omgeving was als omwonende het volgen van Europan met de nodige vergaderingen en verstrekken van adviezen. Dat was een positieve ervaring met een samenspel met de bouwer, de Gemeente en andere omwonenden. Hierna ben ik lid geworden van de NCPN en werd er een plaatselijke afdeling opgericht met de naam Communisten Haarlem IJmond waar ik bestuurslid van ben.
Om mij nog beter in te zetten voor mijn eigen omgeving kwam het plan om lid te worden van de Wijkraad.
Daar ik na meer dan dertig jaar gewerkt te hebben bij de KLM Engineering and Maintenance er eerder mee kon stoppen verkreeg ik meer tijd om nieuwe doelstellingen te zoeken. Zodoende wil ik mij inzetten voor de Roos om het een sociale buurt te maken die zoveel als mogelijk zelf redzaam is met betrokken bewoners die voor lang niet alles de Gemeente nodig hebben.
Ik ben 65 jaar en hobby’s zijn motorrijden, stripboeken en het lezen van geschiedenis.
Het oude lijf hou ik in een sportschool zo bewegelijk mogelijk, ben getrouwd met Marjolein en heb twee kinderen die echter in Friesland wonen.
Als er meer verteld moet worden dan maar in een goed gesprek, dat gaat mij beter af als het digitale avontuur……
Jan Warmerdam

De nieuwe wijkraad!

Afgelopen zaterdag was het dan eindelijk zover: verkiezingen voor de nieuwe wijkraad. Buurtcentrum de Tulp was het toneel voor de verkiezingen voor een nieuwe wijkraad in het Rozenprieel. De zaal was goed gevuld met geïnteresseerden vanuit de gehele wijk en de studenten van Springlevende Wijk waren erbij om te helpen met de organisatie. Nadat aftredend voorzitter Maarten Pieter Schinkel namens de oude wijkraad uitgebreid verslag had gedaan van het afgelopen termijn, was het de beurt aan de beoogde nieuwe leden om zich te presenteren. Voor het stemmen begon, was er nog een speciale toewijzing. Oud wijkraadslid Rolf Baron kreeg een onderscheiding als Erewijkraadslid voor zijn inzet voor de wijk zowel vanuit de wijkraad als los van de wijkraad tijdens de afgelopen decennia. Daarna begon onder begeleiding van Peter Zoetemeijer de stemming, door middel van anonieme stembiljetten. Na een korte telling van de stemmen kwam Peter terug met goed nieuws: alle kandidaten waren met een positieve stemming verkozen om plaats te nemen in de nieuwe wijkraad. Zo start de nieuwe wijkraad binnenkort met de eerste openbare vergadering!

De nieuwe wijkraad zal bestaan uit de volgende buurtbewoners (v.l.n.r.):

Günay Yilmaz

Ton van Hoorn

Teo Veringa

Maarten Pieter Schinkel

Esther Damen

Liza van Doorn

Menno Adelaar

 

 

 

 

Terugblik informatiebijeenkomst wijkraad

Gisteravond kwamen rozenprielers op informele wijze bijeen om de vorming van de nieuwe wijkraad te bespreken. Als je hier niet bij aanwezig was: geen zorgen. Je kan je alsnog verkiesbaar stellen. Tot nu toe zijn er naar schatting acht kandidaten.
“Ongeveer 25 procent van wat de wijkraad uitvoert is in opdracht van de gemeente.” aldus oprichter Maarten Pieter Schinkel. Voor de invulling van de overige werkzaamheden is er dus veel ruimte voor inbreng van rozenprielers. Het streven is dan ook: een wijkraad die veel interactie heeft met rozenprielers en er een “proactieve visie” op nahoudt. Tijdens de verkiezingen komende zaterdag 26 oktober is ook ruimte geschept voor die interactie. De kandidaten zullen kort toelichten: wie zij zijn en waar zij zich hard voor willen maken.

Ook zo benieuwd naar wie zich kandidaat stellen? Kijk dan hier! Hier vindt u alle informatie over de kandidaten zodat u zaterdag 26 oktober om 15.00 uur weet wie de mogelijke nieuwe wijkraad vormen van het prachtige Rozenprieel!