Verslag wijkraadsvergadering

In dit verslag lees je een korte besluitenlijst en een uitgebreid verslag van wat allemaal is besproken.

Verslag wijkraadsvergadering 28 oktober 2021 om 19.00 – 22.00 uur in de Tulp.

Besluitenlijst
De wijkraad neemt zich voor meer naar de wijk te communiceren
In maart 2022 worden verkiezingen gehouden voor een nieuwe wijkraad
Vanaf januari 2022 houdt de wijkraad weer openbare vergadering

Verslag
Aanwezig: namens de wijkraad: Maarten Pieter Schinkel, Liza van Doorn. Jan Warmerdam als nieuw te installeren wijkraadslid.
De notulen werden opgetekend door Laura Horrocks, waarvoor dank!
Verder waren 21 buurtbewoners en andere betrokkenen aanwezig, waarvan sommigen online.

Samenvatting van de agenda

 • Opening en toelichting
 • Terugblik afgelopen twee jaar
 • Vooruitblik komende periode
 • Financiën
 • Installatie Jan Warmerdam

Inleiding:
Fijn dat er na twee jaar nu eindelijk een openbare vergadering mogelijk was! Jammer dat geen van de tussentijds afgetreden wijkraadsleden aanwezig was. Hen is dank verschuldigd voor hun inzet voor de wijk. Er zijn veel onderwerpen besproken. In dit verslag is geen onderscheid gemaakt tussen de terugblik en vooruitblik zoals die in de agenda zijn vermeld. Er is een korte besluitenlijst opgenomen (zie hierboven) en een overzicht van de onderwerpen waarover in de terugblik en de vooruitblik werd gesproken (zie hieronder).Wil je op de hoogte blijven van de voortgang rond deze (en andere) onderwerpen, volg dan de nieuwsberichten op www.rozenprieel.nu.

Hieronder lees je een opsomming van wat allemaal besproken werd:

Communicatie Conclusie was na de nodige heen en weer gaande meningen en teleurstellingen dat deze ver onder de maat was gebleven en dan zeker naar de wijk zelf toe.
Redenen konden gevonden worden in de Corona-perikelen, en het wegvallen van maar liefst vijf wijkraadsleden waarna er maar twee overbleven. Een ieder wordt opgeroepen toch vooral ook meet te komen doen.

Wijkaanpak Het betreft hier o.a. zaken als funderingsaanpak, veiligheid en financiën. Huidige periode loopt af, Mirjam Boxhoorn zal hiertoe een nieuw voorstel indienen bij de gemeente voor een termijn van vier tot zes jaar.

Voortingsplantsoen Helaas zijn er nog steeds problemen. De gemeente houdt zich bezig met aanpak in o.a. meer groenvoorziening, nieuwe indeling met meer inspraak en participatie van de bewoners. De gemeente zoekt met professionele hulp naar oplossingen op de langere termijn.

Groenonderhoud Er wordt o.a. gesproken over het Palmplein, de Tuin van Jonker, en de groenvakken op de Rustenburgerlaan. Er is lof voor het goede werk van het GGRG. Het Voortingplantsoen komt nogmaals ter sprake i.v.m. de herinrichting van het groen/bomen.

Koningstein Hier zijn vrijwel alle woningen, behalve de sociale koopwoningen  voor wijkbewoners, verkocht en wilde de Raad, als bouwer dit najaar beginnen  met de realisatie ervan. Het hiervoor noodzakelijke BLVC plan werd na evaluatie met de wijkraad op diverse punten aangepast, echter er lopen nog bezwaren tegen de bouwvergunning vooral omtrent grondwaterproblemen. Er zullen nog informatie meetings moeten komen tussen De Raad, gemeente en omwonenden, want ook de communicatie met de omwonenden tijdens de bouw is nog een punt van discussie.

Edelweiss De fietsenstalling voor de buurt is nog immer een discussiepunt binnen de gemeenteraad, ondanks dat de wijkraad meerdere malen het belang hiervan had aangegeven gezien de ophoping van fietsen die de stoepen steeds meer versperren. Van meerdere kanten wordt het belang ervan onderkend, o.a. ivm de toenemende vergrijzing, scootmobiels enz. De wijkraad zet zich in voor twee overdekte locaties.

Mobiliteitstafel Hiervoor is een commissie die zorgt voor de communicatie met R.Net en Zuidtangent, de toekomstige verbouwingen aan de Schipholweg 1, wat een stuk massiever moet worden, en de bus stromen door de stad, met name via de Rusterburgerlaan.

Financiën De wijkraad gaf een toelichting op de cijfers. Er is een positief saldo en er is nog ruimte voor nieuwe ideeën en projecten. Voor de vergadering in maart zal een kascommissie worden geformeerd.

Nieuw Wijkraadslid Jan Warmerdam werd geïnstalleerd als nieuw wijkraadslid. Verdere uitbreiding  van de wijkraad is gewenst, want versterking blijft nodig. Nieuwe leden zijn meer dan welkom!

Rondvraag

 • De Rooskleurig kwam niet aan op alle adressen, dient te worden nagekeken over wat daar de oorzaak van kan zijn.
 • Buiten Beter app werkt niet altijd, melden gaat wel. Blijf vooral melden bij de wijkraad zodat het probleem duidelijker wordt.
 • Containers voor groenafval, papier of plastic bovengronds, zijn deze tijdelijk of voor langere termijn, kunnen deze niet ondergronds, er zijn ook veel verschillende containers, Spaarnelanden gaat hierover. Er moet contact met hen worden opgenomen om de  situatie te verduidelijken en/of aan te passen.
 • Het onderhoud van de bestrating: de toestand op sommige plaatsen in de wijk is onacceptabel. Er wordt nog niet veel aan verholpen i.v.m. de verschillende bouwactiviteiten. De gemeente wordt gevraagd om de ergste kuilen in bestrating te egaliseren.
 • Het studententeam had aangegeven open te staan om bij vergaderingen te notuleren, waar graag gebruik van wordt gemaakt!
 • Realisatie herdenkingsmonument bombardement tijdens Tweede Wereldoorlog met gebruik van vlaggenmast als onderdeel van een project ‘Oorlog in de Roos’ van de Hannie Schaftschool, behoeft verdere invulling m.m.v. de wijkraad.
 • Nieuwe vergaderingen op een roulerend schema met liefst vaste data. Voordelen hiervan worden door een ieder gezien, een volgende vergadering zo mogelijk dan ook in januari, precieze datum moet nog vastgelegd worden.

Haarlem, 20 november 2021

De Wijkraad Rozenprieel.

 

Enquête over vochtproblemen in het Rozenprieel

De Waakvlam is een vereniging voor mensen die een woning huren via Ymere. De Waakvlam onderzoekt in een enquête hoe het er in de Roos voorstaat met de oplossing van een oud en hardnekkig probleem: optrekkend vocht en schimmel in je huis. De enquête staat op de homepage van de vereniging en is in eerste instantie bedoeld voor mensen die bij Ymere huren. Huiseigenaren kunnen de enquête ook invullen, maar dan wel graag vermelden dat het een eigen huis betreft. Je kunt de enquête vinden op https://dewaakvlam.nl/

Nieuwsbrief Ymere 86

Nummer 86                                                                                                                                5 november 2021

De klok is net weer een uur verzet. ’s Ochtends is het nu weer wat lichter, maar ’s avonds eerder
donker.
De werkzaamheden in de Klaverstraat hebben wat vertraging opgelopen. En u heeft wellicht
gelezen dat bij het renovatieblok aan de Van Zompelstraat zich een incident heeft voorgedaan.
Bij de blokken zal de bouwbeveiliging worden opgeschroefd en plaatsen wij camera’s.
In deze nieuwsbrief informeren wij u over de vorderingen en de overlast die u van de
werkzaamheden kunt ondervinden.

Bakkerstraat 13-19/Van Zompelstraat 1-7
Bij dit bouwblok is niet heel veel nieuws te melden. De aannemer gaat nog de hele
maand november door met de sloopwerkzaamheden.
Dit betekent dat het afvoeren van het puin en het brengen en halen van puincontainers
ook de komende maand nog zal gebeuren.

Er is een aan- en afvoerroute voor vrachtwagens
De aanvoerroute voor de vrachtwagens blijft ongewijzigd en gaat via de
Rustenburgerlaan, rechtsaf naar de Voorhelmstraat, met de bocht mee naar de
Bakkerstraat. Om de wijk zo min mogelijk te belasten met het bouwverkeer, is de
afvoerroute gelijk aan de aanvoerroute maar dan vice versa. Het vrachtverkeer rijdt
daarbij stapvoets door de wijk.

Tybautstraat 2-6/Bakkerstraat 1-9/Kamperstraat 41-45
Bij dit bouwblok wordt de komende tijd het plaatsen van de dakpannen afgerond en als
het weer het toelaat worden de dakkapellen geschilderd.
Aan het eind van de maand zal de steiger daar weg zijn.
De binnenwerkzaamheden worden opgepakt en daarvoor worden gipsplaten door
vrachtwagens aangevoerd. De weg zal hier niet voor worden afgesloten.

De uitvoerderskeet van de bouwblokken bevindt zich in de Van Marumstraat 24-rd
Als u vragen heeft kunt u bij de uitvoerder, Hans Röling, langslopen.

Klaverstraat 7 en 17
Zoals al aangegeven zijn de werkzaamheden bij de Klaverstraat wat vertraagd.
De planning uit de vorige nieuwsbrief is hierdoor niet gehaald en wij geven u hierbij de
nieuwe planning van de werkzaamheden door.
Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief zijn de betonvloeren uit de beide woningen
verwijderd en zullen er timmerwerkzaamheden plaatsvinden als voorbereiding op het
storten van een nieuwe betonvloer.
Volgende week vrijdag 12 november wordt in beide woningen de eerste betonlaag
gestort. De Klaverstraat wordt hiervoor vanaf 7.00 uur tot ongeveer 12.00 uur afgezet.
U kunt dan niet door de straat rijden.
De daarop volgende week worden de kassen uitgehakt, waar later het vloeibare beton in
kan lopen om de bouwmuren te dragen. Het uithakken van deze gaten veroorzaakt
geluidsoverlast voor de omgeving.
Vanaf 22 november tot ongeveer 26 november wordende heipalen aangebracht. Ze
worden in de grond ‘geschroefd’. Dit is een stille en trillingsarme manier om de heipalen
aan te brengen. Behalve de normale bouwgeluiden en de aflevering van de materialen
zullen de omwonenden hier geen overlast van ondervinden.
De week daarop wordt het wapeningsijzer afgeleverd en begint het vlechten van het ijzer
voor de tweede betonlaag. Dit ijzer zal tijdelijk op de stoep liggen.
Nadat het vlechtwerk van de wapening klaar is, zal op vrijdag 10 december de tweede
betonlaag gestort worden. Ook hierbij wordt de Klaverstraat vanaf 7.00 uur afgezet.
Doordat er meer beton wordt gestort dan bij de eerste laag, zal de straat iets langer
afgesloten blijven. De uitvoerder zal briefjes achter het raam van beide woningen
plaatsen waarin hij de laatste stand van zaken over de afzetting met u zal delen.
Na het aanbrengen van deze 2e betonlaag is de grootste overlast voor de omwonenden
voorbij.

Als u de uitvoerder van deze panden wilt spreken
Dan kunt u terecht bij het adres Linschotenstraat 54. Daar vindt u het kantoor van
Jeroen Sloot, de uitvoerder.

De volgende nieuwsbrief
Maandelijks houden wij u op de hoogte van de vordering van de werkzaamheden in het
Rozenprieel. De volgende nieuwsbrief ontvangt u rond 6 december van ons.

 

Contactgegevens
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Mail ons dan via rozenprieel@ymere.nl
Voor dringende zaken:
Van Lith Bouwbedrijf tel. 0251-240904 of per mail info@vanlithbeverwijk.nl

Maartje Brand Projectontwikkelaar Ymere, tel. 088 – 080 67 04
Marieke van Leeuwen Ass.procesmanager Ymere, tel. 088 – 080 68 33

Woningcorporatie Ymere beheert ruim 600 woningen in het Rozenprieel. Zo’n 150
daarvan zijn in het begin van de 20e eeuw gebouwd. De funderingen van deze
woningen zijn meestal slecht. Daarnaast is ook onderhoud en modernisering van deze
woningen gewenst. Daarom is Ymere sinds 2015 bezig met funderingsherstel,
renovatie en soms nieuwbouw van deze woningen.
Ymere gelooft in de toekomst van het Rozenprieel en investeert daarom ook in
leefbaarheid en veiligheid. Daarbij zoekt ze uiteraard de samenwerking met haar
eigen huurders en de naaste buren van de woningen waaraan gewerkt gaat worden,
meestal particuliere eigenaren.
Maar ook andere partijen zoals de gemeente, de politie en de wijkraad.

Ratten in de Roos?

De meldingen over rattenoverlast in Haarlem nemen toe. Om de overlast te beperken laat gemeente Haarlem extra SMART rioleringsvallen plaatsen. Sinds begin oktober worden de vallen geplaatst in diverse wijken door heel Haarlem.

SMART rioleringsvallen zijn speciaal ontworpen om rattenoverlast aan te pakken in het openbare riool. Het systeem detecteert warmte en beweging en vangt en doodt de rat. Er wordt geen gif of lokaas gebruikt en het heeft geen invloed op de afvalwaterstroom in het riool.

Minder overlast
Eerder is een proef gedaan met de SMART rioleringsvallen in het Vondelkwartier. De inzet van deze rioolvallen zorgde voor een afname van het aantal klachten met maar liefst 76% ten opzichte van het aantal meldingen van het jaar daarvoor in het Vondelkwartier.

Zelf overlast voorkomen
U kunt ook zelf wat doen om de kans op rattenoverlast kleiner te maken of om bestaande overlast te verminderen. Tips daarvoor vindt u op http://www.haarlem.nl/rattenoverlast

Informatieavond Koningshof

Op 16 november organiseert De Raad Bouw een informatieavond over Koningshof. Bezoekers
zullen worden geïnformeerd over de voortgang van het project. O.a. het rapport van adviesbureau
Geomet zal worden toegelicht.

Er zal mogelijkheid zijn om vragen te stellen aan het adviesbureau, de gemeente Haarlem en aan
De Raad Bouw.

Deze informatieavond vindt plaatst op dinsdag 16 november om 19.00 uur in het Crown Business
Center Haarlem, A. Hofmanweg 5A, 2031 BV in Haarlem.

De uitnodiging is in eerste instantie gericht aan de wijkraad, maar in de uitnodiging staat
nadrukkelijk vermeld dat de uitnodiging niet is beperkt tot leden van de wijkraad.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de wijkraad, zodat De Raad Bouw rekening kan
houden met de te reserveren ruimte.

Wat Corona betreft zullen de dan geldende richtlijnen van het RIVM worden gehanteerd.

Wil je deze informatieavond bijwonen, stuur dan tijdig een mailtje naar info@wijkraadrozenprieel.nl