Je bekijkt nu Verslag wijkraadsvergadering

Verslag wijkraadsvergadering

 • Berichtcategorie:Nieuws / Wijkraad
 • Leestijd:5 minuten gelezen

In dit verslag lees je een korte besluitenlijst en een uitgebreid verslag van wat allemaal is besproken.

Verslag wijkraadsvergadering 28 oktober 2021 om 19.00 – 22.00 uur in de Tulp.

Besluitenlijst
De wijkraad neemt zich voor meer naar de wijk te communiceren
In maart 2022 worden verkiezingen gehouden voor een nieuwe wijkraad
Vanaf januari 2022 houdt de wijkraad weer openbare vergadering

Verslag
Aanwezig: namens de wijkraad: Maarten Pieter Schinkel, Liza van Doorn. Jan Warmerdam als nieuw te installeren wijkraadslid.
De notulen werden opgetekend door Laura Horrocks, waarvoor dank!
Verder waren 21 buurtbewoners en andere betrokkenen aanwezig, waarvan sommigen online.

Samenvatting van de agenda

 • Opening en toelichting
 • Terugblik afgelopen twee jaar
 • Vooruitblik komende periode
 • Financiën
 • Installatie Jan Warmerdam

Inleiding:
Fijn dat er na twee jaar nu eindelijk een openbare vergadering mogelijk was! Jammer dat geen van de tussentijds afgetreden wijkraadsleden aanwezig was. Hen is dank verschuldigd voor hun inzet voor de wijk. Er zijn veel onderwerpen besproken. In dit verslag is geen onderscheid gemaakt tussen de terugblik en vooruitblik zoals die in de agenda zijn vermeld. Er is een korte besluitenlijst opgenomen (zie hierboven) en een overzicht van de onderwerpen waarover in de terugblik en de vooruitblik werd gesproken (zie hieronder).Wil je op de hoogte blijven van de voortgang rond deze (en andere) onderwerpen, volg dan de nieuwsberichten op www.rozenprieel.nu.

Hieronder lees je een opsomming van wat allemaal besproken werd:

Communicatie Conclusie was na de nodige heen en weer gaande meningen en teleurstellingen dat deze ver onder de maat was gebleven en dan zeker naar de wijk zelf toe.
Redenen konden gevonden worden in de Corona-perikelen, en het wegvallen van maar liefst vijf wijkraadsleden waarna er maar twee overbleven. Een ieder wordt opgeroepen toch vooral ook meet te komen doen.

Wijkaanpak Het betreft hier o.a. zaken als funderingsaanpak, veiligheid en financiën. Huidige periode loopt af, Mirjam Boxhoorn zal hiertoe een nieuw voorstel indienen bij de gemeente voor een termijn van vier tot zes jaar.

Voortingsplantsoen Helaas zijn er nog steeds problemen. De gemeente houdt zich bezig met aanpak in o.a. meer groenvoorziening, nieuwe indeling met meer inspraak en participatie van de bewoners. De gemeente zoekt met professionele hulp naar oplossingen op de langere termijn.

Groenonderhoud Er wordt o.a. gesproken over het Palmplein, de Tuin van Jonker, en de groenvakken op de Rustenburgerlaan. Er is lof voor het goede werk van het GGRG. Het Voortingplantsoen komt nogmaals ter sprake i.v.m. de herinrichting van het groen/bomen.

Koningstein Hier zijn vrijwel alle woningen, behalve de sociale koopwoningen  voor wijkbewoners, verkocht en wilde de Raad, als bouwer dit najaar beginnen  met de realisatie ervan. Het hiervoor noodzakelijke BLVC plan werd na evaluatie met de wijkraad op diverse punten aangepast, echter er lopen nog bezwaren tegen de bouwvergunning vooral omtrent grondwaterproblemen. Er zullen nog informatie meetings moeten komen tussen De Raad, gemeente en omwonenden, want ook de communicatie met de omwonenden tijdens de bouw is nog een punt van discussie.

Edelweiss De fietsenstalling voor de buurt is nog immer een discussiepunt binnen de gemeenteraad, ondanks dat de wijkraad meerdere malen het belang hiervan had aangegeven gezien de ophoping van fietsen die de stoepen steeds meer versperren. Van meerdere kanten wordt het belang ervan onderkend, o.a. ivm de toenemende vergrijzing, scootmobiels enz. De wijkraad zet zich in voor twee overdekte locaties.

Mobiliteitstafel Hiervoor is een commissie die zorgt voor de communicatie met R.Net en Zuidtangent, de toekomstige verbouwingen aan de Schipholweg 1, wat een stuk massiever moet worden, en de bus stromen door de stad, met name via de Rusterburgerlaan.

Financiën De wijkraad gaf een toelichting op de cijfers. Er is een positief saldo en er is nog ruimte voor nieuwe ideeën en projecten. Voor de vergadering in maart zal een kascommissie worden geformeerd.

Nieuw Wijkraadslid Jan Warmerdam werd geïnstalleerd als nieuw wijkraadslid. Verdere uitbreiding  van de wijkraad is gewenst, want versterking blijft nodig. Nieuwe leden zijn meer dan welkom!

Rondvraag

 • De Rooskleurig kwam niet aan op alle adressen, dient te worden nagekeken over wat daar de oorzaak van kan zijn.
 • Buiten Beter app werkt niet altijd, melden gaat wel. Blijf vooral melden bij de wijkraad zodat het probleem duidelijker wordt.
 • Containers voor groenafval, papier of plastic bovengronds, zijn deze tijdelijk of voor langere termijn, kunnen deze niet ondergronds, er zijn ook veel verschillende containers, Spaarnelanden gaat hierover. Er moet contact met hen worden opgenomen om de  situatie te verduidelijken en/of aan te passen.
 • Het onderhoud van de bestrating: de toestand op sommige plaatsen in de wijk is onacceptabel. Er wordt nog niet veel aan verholpen i.v.m. de verschillende bouwactiviteiten. De gemeente wordt gevraagd om de ergste kuilen in bestrating te egaliseren.
 • Het studententeam had aangegeven open te staan om bij vergaderingen te notuleren, waar graag gebruik van wordt gemaakt!
 • Realisatie herdenkingsmonument bombardement tijdens Tweede Wereldoorlog met gebruik van vlaggenmast als onderdeel van een project ‘Oorlog in de Roos’ van de Hannie Schaftschool, behoeft verdere invulling m.m.v. de wijkraad.
 • Nieuwe vergaderingen op een roulerend schema met liefst vaste data. Voordelen hiervan worden door een ieder gezien, een volgende vergadering zo mogelijk dan ook in januari, precieze datum moet nog vastgelegd worden.

Haarlem, 20 november 2021

De Wijkraad Rozenprieel.